Serveis

Excavacions i moviments de terres

Precisió i eficàcia en tots els treballs

Els moviments de terres i excavacions son els treballs previs que es realitzen en el terreny abans de l’execució d’una obra. Són necessaris en tot projecte de fonamentació, esplanació de terrenys i obra civil

Abans de començar el moviment de terres, és necessari realitzar actuacions de condicionament en la superfície del terreny. Principalment, es tracta d’operacions de rebuig i desbrossament consistents en neteja d’arbustos i mala herba. Sobre el terreny net, s’efectua el replanteig i es comença amb l’excavació.

L’excavació té com a finalitat arribar al pla d’arrencada de l’edificació. Aquests treballs poden consistir en desmunt, buidatge o terraplenament, depenent de la ubicació de la rasant.

Les característiques del terreny influeixen en el rendiment de la maquinària. És imprescindible analitzar factors com la cohesió, la densitat, els nivells freàtics del terreny, la profunditat, la secció i l’altura abans de triar la màquina apropiada per a cada treball.

A Excavacions Iluro disposem d’una àmplia gamma de maquinària per a realitzar moviments de terra i excavacions de tota mena amb la màxima eficàcia i precisió.

Vols més informació?
Contacta amb nosaltres